ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί, μαζί με την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας, το όγδοο εξάμηνο σπουδών και η επιτυχής της ολοκλήρωση συνεισφέρει 10 Διδακτικές Μονάδες (η Πτυχιακή Εργασία συνεισφέρει με ποσοστό των 20 Διδακτικών Μονάδων) στη συνολική βαθμολογία.

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΔ 174/1985/ΦΕΚΑ' 59) έχει ως σκοπό την “...εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων και μεθόδων...” σε πραγματικές επιχειρηματικές συνθήκες, ώστε οι τελειόφοιτοι φοιτητές:

1.      Να εξοικειωθούν με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας και συνεργασίας.

2.      Να χρησιμοποιήσουν τα τρέχοντα “εργαλεία” της διοίκησης σε πραγματικές συνθήκες.

3.      Να χρησιμοποιήσουν τον τεχνολογικό εξοπλισμό (ιδίως αυτόν των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών), τόσο το υλισμικό όσο και το λογισμικό, με υπεύθυνο τρόπο.

4.      Να εξασκηθούν στην εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία (με τους μετόχους, τους άλλους εργαζόμενους, τους μετόχους, τους εξωτερικούς συνεργάτες και κυρίως τους πελάτες και τους προμηθευτές) ιδίως με έγγραφους και ηλεκτρονικούς τρόπους.

5.      Να εξασκηθούν στους αριθμητικούς υπολογισμούς και ιδίως τις προβλέψεις, σε πραγματικές συνθήκες και με τη συνήθη υπευθυνότητα.

6.      Να δημιουργήσουν ένα κύκλο γνωριμιών, με επίκεντρο τον ίδιο το φορέα απασχόλησης, ώστε να δημιουργήσουν συνθήκες πρόσληψης σε τακτική θέση εργασίας.

7.      Επιπρόσθετα, να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία τέτοια που να την επιδεικνύουν στους δυνητικούς τους εργοδότες, όπως και σε ενδεχόμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η συμπλήρωση 180 Διδακτικών Μονάδων. Κατ' εξαίρεση, ανάλογα με τις επιδόσεις του φοιτητή, αλλά πάντως εφόσον υπολείπονται λιγότερες Διδακτικές Μονάδες από ένα διαθέσιμο μάθημα, δίνεται έγκριση, αλλά ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος που λαμβάνεται ύστερα από αίτηση του φοιτητή.

Ο φορέας απασχόλησης πρέπει να υποδείξει ένα στέλεχος που να διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οικονομικής κατεύθυνσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του Τμήματος ή το συντονιστή, μπορούν να είναι επόπτες και πτυχιούχοι σε άλλες επιστήμες, εφόσον κατέχουν θέσεις στη διοίκηση των φορέων απασχόλησης. (Δεν απαιτείται έγκριση από τη Γενική Συνέλευση).

Ο φορέας απασχόλησης πρέπει να αποδεχτεί τη φοιτήτρια / το φοιτητή εγγράφως (Έντυπο)

Η πρακτική άσκηση εποπτεύεται επίσης από ένα μέλος του τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος, το οποίο επικοινωνεί με τον εργοδότη και τον επόπτη / καθοδηγητή της επιχείρησης και κατά περίπτωση επισκέπτεται το φορέα απασχόλησης για επιτόπια εκτίμηση της καταλληλότητας της Πρακτικής Άσκησης.

Η απασχόληση σε Δημόσιους φορείς, ως Πρακτική Άσκηση είναι δυνατή, εφόσον συνάδει με τις σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Η απασχόληση ως Πρακτικά Ασκούμενου σε υποκαταστήματα Τραπεζικών Ιδρυμάτων σπάνια συνάδει με τις σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (πχ. στο Τμήμα Μελετών, σε στατιστική υπηρεσία, σε Τμήμα Ασφαλίσεων περιουσίας και άλλες όμοιες) επειδή το Τραπεζικό Απόρρητο απαγορεύει την πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες. Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες συνάδουν με τις σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, επειδή διοικούνται τοπικά.

Σύμφωνα με απόφαση του Τμήματος, οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές οφείλουν να συμβουλεύονται τον εκπρόσωπο του Τμήματος, ύστερα από επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στο: epix@teicm.gr για να προσδιοριστεί προσωπική συνάντηση.

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Για το φοιτητή:

Υποβολή Αίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος για τη βεβαίωση του δικαιώματος Πρακτικής Άσκησης (κατέβασε το έντυπο εδώ).

Υποβολή Αίτησης στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στον Α' όροφο του κτιρίου πολλαπλών χρήσεων, με συνημμένη τη Βεβαίωση του Τμήματος (κατεβάστε το έντυπο εδώ).

Συνάντηση “καθοδήγησης” με τον εκπρόσωπο του Τμήματος (αίτημα συνάντησης με e-mail στο epix@teicm.gr). ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο εκπρόσωπο; του Τμήματος είναι μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού και έχει εξαιρετικά επιβαρυμένες διδακτικές και ερευνητικές υποχρεώσεις, καθώς και ανειλημμένες υποχρεώσεις σύνδεσης του Τμήματος με άλλα Τμήματα, με Πανεπιστήμια του εξωτερικού και τους φορείς της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας). Κατά συνέπεια, κάθε συνάντηση θα πρέπει να προσαρμόζεται στις υποχρεώσεις του, περισσότερο από τις επιιυμίες των ενδιαφερομένων φοιτητών.

Εξεύρεση φορέα Απασχόλησης.

Παράδοση του “Εντύπου Αποδοχής Ασκούμενου” στο φορέα Απασχόλησης (συμπληρωμένο με τα στοιχεία της φοιτήτριας / του φοιτητή) ώστε να συμπληρωθούν τα στοιχεία του φορέα και να υπογραφεί η αποδοχή του ενδιαφερόμενου προσώπου για Πρακτική Άσκηση.

Αποστολή του εντύπου στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή τη Γραμματεία του Τμήματος με fax ( 23210-49374 ή 4923210-49165) ή ταχυδρομείο ή προσωπικά.

 Για το φορέα Απασχόλησης

Αποδοχή, με την υπογραφή του εντύπου αποδοχής (κατεβάστε το έντυπο, εδώ).

Υπογραφή της τριμερούς Σύμβασης: Ασκούμενο πρόσωπο, Φορέα Απασχόλησης και Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Ασφάλιση του ασκούμενου προσώπου (μόνο με το 1% της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ = 10,11€ το μήνα).

Καταβολή στο ασκούμενο πρόσωπο του 80% του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή την Εργατική Νομοθεσία. Για κάτω των 25 ετών είναι σήμερα 510,95€ που με το 80% σημαίνουν 408,76€.  Για τους άνω των 25 ετών ο μισθός του ανειδίκευτου εργάτη είναι 586,08€ και δηλαδή η αμοιβή των ασκούμενων ισούται με 468,86€.

 Τι σημαίνει Πρακτική Άσκηση με τον ΟΑΕΔ;

Δικαίωμα υποβολής αιτήματος για την κάλυψη του 50% των αντιστοιχούντων αμοιβών (80% του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη -  σε αναλογία της ηλικίας), εφόσον ανήκει στον Ιδιωτικό τομέα, στον ΟΑΕΔ. Το ποσό το δικαιούται ο εργοδότης και όχι ο ασκούμενος. Για να το εισπράξει πρέπει να έχει Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα.

 Τι σημαίνει Πρακτική Άσκηση με το ΕΣΠΑ (NEA)
http://www.teiser.gr/praktikiaskisi/index.php?menu_id=24  (κατεβάστε τα έντυπα εδώ).

Το ασκούμενο πρόσωπο εισπράττει 280€ για κάθε μήνα.

Το ποσό κακατίθεται σε λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς στο τέλος κάθε τριμήνου, ύστερα από έλεγχο του επόπτη καθηγητή.